จัดการร้านพระ
หน้าแรก | กฏระเบียบ | ร้านพระทั้งหมด | สมัครเปิดร้านค้า | ติดต่อเวป
ชื่อสินค้า : แหวนมงคล๙วัดราชบพิต2482ครั้งที่๕(พระเครื่องราชพัฒน์)
ราคา/สถานะ :
ข้อมูลทั่วไป : แหวนมงคลเก้าวัดราชบพิต2482ครั้งที่๕หายากมากครับ(พระเครื่องราชพัฒน์) ''''''''''''''''' การสร้างครั้งที่ ๔ นี้คือวันที่ ๑๖ - ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ (พิธีจุดเทียนชัย ฯลฯ และเททอง) และวันที่ ๒๕ - ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ (พิธีปลุกเสกและฉลองสมโภช) ท่านเจ้าคุณศรีฯ ได้บรรยายถึงการประกอบพิธีการสร้างครั้งนี้ไว้ในหนังสือ แถลงเรื่องฯ ว่า “ ประกอบพิธีตอนที่ ๑ (คือการหล่อ) เมื่องานได้ลงรูปและดำเนินมาตามลำดับดังกล่าวแล้ว ต่อจากนั้นก็ย่างเข้าขั้นประกอบพิธีหล่อพระรูปและแหวนต่อไป และพิธีหลอมหล่อนี้นับว่าเป็นตอนสำคัญยิ่งของการสร้างพระรูป เพราะถือกันตามความนิยมว่า ถ้างานตอนนี้สำเร็จไปด้วยดี ผลที่มุ่งก็ดีตลอดไป แต่ถ้าหากไม่เรียบร้อย คือมีการติดขัดเกิดขึ้นจนงานล่วงลุไปตามฤกษ์ยามมิได้ หรือเทียนชัยสำแดงอาเพศให้ประจักษ์เช่นแตกหรือดับเสียก่อนเสร็จงานเป็นต้น ก็เป็นการร้ายอย่างยิ่งทีเดียว ซึ่งมีปรากฏเป็นตัวอย่างมาแล้วมาก ฉะนั้นในการนี้ ก็จำเป็นต้องหาความรู้จากผู้ที่รู้แบบแผนและคุ้นเคยกับงานชนิดนี้มาเสียก่อนว่าจะต้องจัดต้องทำอะไรบ้าง ทั้งต้องให้ตรวจหาฤกษ์ยามทำให้เหมาะตรงกับเวลาคือองศาจรของดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ด้วย จึงจะอำนวยผลดีตามคตินิยม เพราะฉะนั้นในการนี้ทั้งหมดข้าพเจ้าจึงได้ไปขอความแนะนำจากท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ (ต่อมาคือ สังฆราช (อยู่) วัดสระเกศ) และขอให้ตรวจหาฤกษ์ยามที่จะประกอบพิธีการให้เสร็จสิ้นทุกประการ ทุกครั้งทุกคราวที่ได้กระทำมาแล้วกระทั่งครั้งนี้ด้วย การจึงลุล่วงไปด้วยดี เพียบพร้อมเต็มตามพิธีทุกประการ นับว่าเป็นพระคุณอย่างยิ่งหาที่สุดมิได้ ฉะนั้นเมื่อถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๔๘๑ เวลา ๑๖ นาฬิกา ๔๒ นาที ได้ปฐมฤกษ์จุดเทียนชัย สมเด็จพระสังฆราช ผู้ทรงเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่ในงาน จึงทรงจุดเทียนชัย ดังปรากฏในภาพหมายเลข ๑ แล้วพระมหาเถราจารย์ ๑๒ รูปเจริญพระพุทธมนตร์ ดังปรากฏตามรายพระนาม, นาม และภาพถ่ายหมายเลข ๒ ดังต่อไปนี้ ๑. สมเด็จพระสังฆราช วัดสุทัศน์ ๒. สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ วัดบวรนิเวศ ๓. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดเทพศิรินทร์ ๔. สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดพระเชตุพน ๕. พระศาสนโศภณ วัดมกุฎกษัตริยาราม ๖. พระพรหมมุนี วัดบรมนิวาส ๗. พระพิมลธรรม วัดมหาธาตุ ๘. พระธรรมวโรดม วัดราชาธิวาส ๙. พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ วัดอรุณ ๑๐. พระธรรมเจดีย์(ต่อมาคือสังฆราช อยู่) วัดสระเกศ ๑๑. พระธรรมปิฎก วัดพระเชตุพน ๑๒. พระธรรมโกษาจารย์ วัดเบญจมบพิตร เมื่อสวดจบแล้ว พระอาจารย์ ๑๖ รูปคือ ๑. พระธรรมทานาจารย์ วัดระฆัง ธนบุรี ๒. พระพุทธวิหารโสภณ วัดวงฆ้อง อยุธยา ๓. พระครูวิสุทธิศีลาจารย์(ลพ.พริ้ง) วัดบางปะกอก ธนบุรี ๔. พระครูสิทธิสารคุณ(ลพ.จาด) วัดบางกะเบา ปราจีนบุรี ๕. พระครูกรุณาวิหารี(พระอาจารย์เผือก) วัดกิ่งแก้ว สมุทรปราการ ๖. พระครูนันทธีราจารย์(พระอาจารย์เหลือ) วัดสาวชะโงก ฉะเชิงเทรา ๗. พระอุปัชฌาย์คล้าย วัดศาลามูล นครปฐม ๘. พระพระอุปัชฌาย์อี๋ วัดสัตตหีบ ชลบุรี ๙. พระอุปัชฌาย์รุ่ง วัดท่ากระบือ สมุทรสาคร ๑๐. พระอุปัชฌาย์เรื่อง วัดใหม่พิณสุวรรณ [สุพรรณบุรี] ๑๑. พระปลัดมา วัดราชบูรณะ พระนคร ๑๒. พระอาจารย์บุญชู วัดโปรดเกษ สมุทรปราการ ๑๓. พระอาจารย์แม้น วัดมักกะสัน พระนคร ๑๔. พระอาจารย์แฉ่ง วัดบางพัง นนทบุรี ๑๕. พระอาจารย์จง วัดหน้าต่าง[นอก] อยุธยา ๑๖. พระอาจารย์นอ วัดใหม่ อยุธยา ดังภาพแทรกหมายเลข ๓ ได้ผลัดเปลี่ยนกันคราวละ ๑ รูปขึ้นนั่งปรกบริกรรมกำกับ และพระพิธีธรรม ๑๒ รูปคือ ๑. พระมหาแช่ม ป. ๖ น.ธ. เอก วัดสระเกศ ๒. พระมหาใจ ป. ๔ น.ธ. เอก วัดสระเกศ ๓. พระบัว น.ธ. โท วัดสระเกศ ๔. พระหนู น.ธ. โท วัดสระเกศ ๕. พระพระครูศัพทสุนทร(แช่ม) วัดพระเชตุพน ๖. พระครูอมรโฆษิต(เมี้ยน) วัดพระเชตุพน ๗. พระครูวิจิตรสังฆการ(แพว) วัดพระเชตุพน ๘. พระมหาสำรวย ป. ๓ วัดพระเชตุพน ๙. พระมหาเพิ่ม ป. ๖ วัดสุทัศน์ ๑๐. พระครูพรหมศร(วัน) วัดสุทัศน์ ๑๑. พระครูอมรศัพท์(แม้น) วัดสุทัศน์ ๑๒. พระสมุห์หนู วัดสุทัศน์ ดังภาพหมายเลข ๔ ผลัดเปลี่ยนกันคราวละ ๔ รูปขึ้นสวดภาณวาร, [สวด]พุทธาภิเศกตามเยี่ยงอย่างราชพิธี และ มีอุบาสกผลัดเปลี่ยนกันนั่งชักลูกประคำบริกรรมพระพุทธคุณเรื่อยไปจนเสร็จพิธี รุ่งขึ้นวันที่ ๑๗ ธันวาคม ได้เวลา ๙ นาฬิกา ๒๖ นาทีอันเป็นปฐมฤกษ์เททอง โหรลั่นฆ้องชัย พระมหาเถราจารย์เจ้าพร้อมด้วยพระพิธีธรรมสวดชัยมงคลคาถา เจ้าภาพเริ่มเททองหล่อพระรูปและแหวนพอสังเขป แล้วปล่อยให้ช่างเทต่อไปจนครบถ้วนตามจำนวนที่ต้องการ เสร็จแล้วถวายอาหารเพล ดังปรากฏในภาพถ่ายหมายเลข ๕ - ๖ - ๗ ครั้นฉันเพลเสร็จแล้ว สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ดับเทียนชัย เป็นเสร็จงานตอนที่ ๑ เพียงเท่านี้ ต่อจากนี้ช่างได้นำไปตกแต่งให้เรียบร้อยงดงามทั้งหมดเสียก่อน จึงจะหาฤกษ์งามยามดีประกอบพิธีตอนที่ ๒ ตอนที่ ๓ คือปลุกเสกและฉลองอีกครั้งหนึ่ง จึงจะนับว่าเสร็จพิธีโดยสมบูรณ์ แล้วแจกจ่ายสมนาคุณแก่ผู้ที่ส่งทุนบำรุงนำไปสักการบูชาตามประสงค์ ประกอบพิธีตอนที่ ๒ (คือปลุกเสก) เมื่อพิธีได้ทำสำเร็จแล้วตามประสงค์ จึงได้หาฤกษ์ประกอบพิธีปลุกเสก ปรากฏว่าฤกษ์ยามไปร่วมสบเหมาะกับวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๕ เวลาย่ำค่ำล่วงแล้ว ๔ นาที เป็นปฐม ฤกษ์ทำการปลุกเสก นับเป็นอดิเรกอุดมฤกษ์หาที่เปรียบมิได้ เพราะเสาร์ ๕ ข้างขึ้นน้อยครั้งที่จะพบ จึงอาราธ นาพระมหาเถราจารย์เจ้ากับพระอาจารย์ทั้งหลายบรรดาที่ได้กรุณาลงแผ่นทองเข้ามาประกอบพิธีหลอมหล่อพระรูปและแหวนนั้นทุกรูปมาประกอบพิธีปลุกเสกอีกครั้ง ๑ แต่ก็เป็นที่น่าเสียใจเป็นที่สุดที่พระอาจารย์บางรูปทนความชราพยาธิไม่ไหว เช่น(๑)พระครูพรหมเวชวุฒิคุณ วัดชัยมงคล สงขลา และ(๒)ครูบาพระศรีวิชัย วัดจามเทวี ลำพูน เป็นต้น ได้มรณภาพไปเสียแล้ว และบางรูปก็ชราภาพจนไม่สามารถจะไปจากกุฏิได้ เช่น(๑)พระมหา เมธังกร วัดน้ำคือ แพร่, (๒)พระครูวิจิตรธรรมานุวัติ วัดบ้านค่าย ระยอง, (๓)พระครูธรรมาภินันท์ วัดหลุมดิน ราชบุรี, (๔)พระอาจารย์แช่ม วัดปากคลองบางสาลี สุพรรณบุรี, (๕)พระอาจารย์คำ วัดบางไผ่นาด นครปฐม, (๖)พระอาจารย์ปลื้ม วัด[ปากคลอง]มะขามเฒ่า ชัยนาท, (๗)หลวงพ่อกบ วัดเขากบทวาศรี นครสวรรค์, (๘)พระอาจารย์กรอง วัดเทพจันทร์ อยุธยา เป็นต้น ก็ไม่สามารถจะมาร่วมพิธีปลุกเสกได้ ข้าพเจ้าจึงได้พยายามเสาะหาพระอาจารย์และอาราธนามาซ่อมที่ขาดเพื่อให้เต็มตามจำนวนเดิม แต่ก็ไม่สมประสงค์ เพราะกระชั้นกับวันที่ประกอบพิธีปลุกเสกเสียแล้ว จึงไม่มีเวลาพอที่จะอาราธนาให้ครบได้ แต่ก็ได้เพิ่มเติมมาบ้างคือ ๑. พระครูวิบูลวชิรธรรม(สว่าง) วัดท่างิ้ว อำเภอบรรพต นครสวรรค์ ๒. พระครูการาม วัดหน้าพระลาน นครศรีธรรมราช ๓. พระอธิการอ้วน วัดสามทอง สุพรรณบุรี ๔. พระอาจารย์เส่ง วัดประสาท อยุธยา ๕. หลวงพ่อเสือ วัดสามกอ ฉะเชิงเทรา ๖. พระครูวิมลญาณสุนทร วัดมหาเจดีย์ ฉะเชิงเทรา เพราะฉะนั้น ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ เวลาย่ำค่ำล่วงแล้ว ๔ นาที เป็นปฐมฤกษ์ปลุกเสก พระมหาเถราจารย์เจ้าและพระอาจารย์ได้มาประกอบพิธีนี้ทั้งหมดรวม ๑๐๕ รูปเข้านั่งประจำที่ผินหน้าสู่ทิศอุดร เบื้อง หน้ามีบาตรซึ่งบรรจุพระรูป, เหรียญ และแหวนจัดตั้งไว้พร้อมสรรพ เริ่มพิธีบริกรรมเพ่งพระรูป, แหวน และเหรียญเพื่อประสาทความศักดิ์สิทธิ์ในสิ่งที่ปรารถนาต่อไป จนเป็นที่พอใจแล้วจึงหยุด นับเป็นเสร็จพิธีปลุกเสกเพียงเท่านี้ ประกอบพิธีตอนที่ ๓ (ฉลองและสมโภช) เมื่อเสร็จจากการปลุกเสกแล้ว มหรสพเริ่มแสดงให้เป็นการครึกครื้นพอสมควรแก่เวลา รุ่งเช้าวันที่ ๒๖ มีนาคม เวลา ๑๐ นาฬิกา อาราธนาพระมหาเถราจารย์ ๑๒ รูปในชุดเดิมเจริญพระพุทธมนตร์ฉลอง แล้วถวายอาหารบิณฑบาตพร้อมด้วยพระอาจารย์ทั้งหมดเสร็จแล้ว โหรเบิกแว่นเวียนเทียนสมโภชพระรูป, เหรียญ, แหวน พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา เมื่อเวียนเทียนครบ ๓ รอบแล้ว จึงได้อาราธนาพระเถระผู้ใหญ่เจิมพระรูป, เหรียญ, แหวนทั่วทุกบาตรและโหรเจิมซ้ำเสร็จแล้ว นับว่าเสร็จพิธีปลุกเสกและสมโภชฉลองแต่เพียงเท่านี้” โลหะที่ใช้ในการสร้างครั้งนี้ท่านเจ้าคุณศรีฯ ได้กล่าวไว้ในหนังสือ แถลงเรื่องฯ ว่า “โลหะที่ประกอบในพิธีกรรมครั้งนี้ก็ต่อเนื่องมาจากการสร้างครั้งที่ ๑ ซึ่งมีโลหะเหลือเบ้าจากพิธีหล่อพระชัยของวัดต่าง ๆ และเศษทองพระชัยของหลวง และแร่ธาตุพิเศษที่ประกอบขึ้นด้วยการแปรธาตุของผู้ชำนาญมีแร่อันนิยมว่ามีคุณภาพวิเศษประมวลอยู่พร้อม ทั้งยังได้ร่วมกับ[แผ่น]ทองแดงซึ่งพระอาจารย์กว่า ๑๐๘ รูปลงอักขระและปลุกเสกจนสุดความสามารถแล้ว นำมารวมประกอบพิธีหล่อครั้งที่ ๔ นี้ จากข้อมูลที่พี่สามตาเคยนำมาลงไว้ได้บอกว่าหลังสร้างวัตถุมงคลเมื่อ 16 ธค. 2481 มีการนำไปปลุกเสกอีกสองครั้ง ข้อความที่พี่สามตาเคยนำมาลง 'สำหรับรูปหล่อสองหน้า สร้างด้วยเนื้อโลหะผสมทองแดงรูปสามเหลี่ยมมีห่วงในตัว มีทั้งแบบบางไม่มีกริ่งและแบบหนาฝังกริ่ง มีแม่พิมพ์เท่าที่พบอยู่ 5 พิมพ์ สำหรับแบบหนามีกริ่งนั้น ผมไม่มั่นใจว่าสร้างจำนวนเท่าไหร่ คาดว่าไม่เกิน 3000 องค์ ก้นจะเจาะฝังกริ่งและอุดด้วยทองแดง ตอกโค๊ต ^o/ ผมไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไร เท่าที่สังเกตุดูเหมือนกับตัวอักษรบนแป้นคีย์คอมพิวเตอร์(เพิ่งนึกเปรียบ เทียบได้) ไม่น่าเชื่อว่านะครับว่าคนไทยโบราณเราจะคิดได้ก่อนฝรั่ง และมีตัวอักษรภาษาไทยตอกเท่าที่พบเห็นมี ร,ล,ค,พ,ป,ศ และตัวอื่นอีก เขาว่ามีประมาณสิบตัว ผู้เล่นบางคนเข้าใจว่าตัวอักษรนี้เป็นชื่อย่อของเกจิอาจารย์ที่มาปลุกเศก เช่น หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ หลวงพ่อเลียบ วัดเลา หลวพ่อพุ่ม วัดบ่างโคล่ เป็นต้น เพื่อยุติและขายได้ราคา เดาๆแล้วผมว่าไม่น่าจะใช่ เพราะมีเกจิมาปลุกเศกเป็นร้อย มิหาตัวอักษรมาตอกกันอ้วกเหรอ หรือว่าจะเลือกตอกเฉพาะบางองค์ก็กระไรอยู่ พระเกจิก็ล้วนแต่เข้มขลังความดังพอๆกัน ผมกะว่าน่าจะตอกเป็นชื่อคณะกรรมการผู้จัดสร้างเพื่อมอบเป็นที่ระลึกหรือเป็น เกียรติบัตรอย่างหนึ่งก็ได้ เพราะกรรมการมีอยู่ประมาณสิบกว่าคน มีหม่อมเจ้ารัชดาภิเษก เป็นองค์ประธาน และพ.อ.พระยาศรีสุรสงคราม เป็นผู้อำนวยการ ในสมัยนั้นผมก็ไม่ทราบว่าท่านเหล่านี้มีตำแหน่งราชการอะไร บางคนก็อาจมีชื่อย่อตัวอักษรซ้ำกันจึงมีตัวตอกอยู่ 10 ตัว และจัดสร้างอยู่จำนวนน้อยน่าจะอยู่ที่สองสามพันองค์ และยังมีพระคะแนนร้อยด้วยนะครับ โดยเป็นรูปหล่อแบบอย่างบาง เอามาโกลนพระเกตุพระแก้วมรกตออกแล้วใช้ทองคำปะอุดเข้าไปแทนเป็นรูปเกตุทองคำ สร้าง 400 องค์เพราะมีพระรูปหล่อทั้งหมด 40,000 องค์ สำหรับมอบสมนาคุณพิเศษพระรูปหล่อขนาดบูชา 7 นิ้วให้กับผู้บูชาวัตถุมงคลครบ 100 บาท คิดดูนะครับเงินร้อยบาทในสมัยนั้นปี 2481 ซื้อทองคำได้ถึงหนัก 5 บาทเชียวนะครับ วัตถุมงคลชุดนี้ทำพิธีถึงสามขั้นตอนคือ หล่อโลหะสร้างพระเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2481 ได้วัตถุมงคลครบจำนวนแล้วจึงจะปลุกเศกภายหลัง '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''และทำพิธีมหาพุทธาภิเษกอีก 2 ครั้ง คือในวันที่ 25 มีนาคม 2482 ซึ่งถือเอาฤกษ์อันเป็นสุดยอดคือตรงกับวันเสาร์ห้า ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 5 เป็นปฐมฤกษ์ช่วงเวลาย่ำค่ำพระอาทิตย์ตกดิน ซึ่งวันเสาร์ห้าจริงๆแล้วเกจิโบราณท่านจะถือเอาวันข้างขึ้นเท่านั้น ไม่เหมือนสมัยนี้ข้างขึ้นข้างแรมไม่สนใจ ขอให้เป็น 5 ค่ำเดือน 5 ใช้ได้ เอาไว้โปรโมทเพิ่มพลังศรัทธาไงละครับ และปลุกเศกครั้งที่สองในขั้นตอนที่สามเมื่อรุ่งขึ้นวันที่ 26 มีนาคม 2482 เสร็จแล้วมีมหรสพฉลองสมโภช อย่างยิ่งใหญ่ ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคบูชาหมดภายในเวลา 4-5 เดือนยังไม่พอแก่ความต้อง บางคนอยู่ต่างจังหวัดพอทราบข่าวเดินทางมาไม่ทันของหมดซะก่อน จึงมีจัดสร้างเพิ่มอีกเป็นครั้งที่ 5 เป็นครั้งสุดท้ายเมื่อ 16 ธันวาคม 2482 มีวัตถุมงคลเฉพาะเหรียญรูปไข่ รูปหล่อสองหน้าแบบบาง และแหวนมงคลเก้าเท่านั้น คล้ายแบบเดิมแต่เปลี่ยน ปีที่จารึกไว้เป็น พ.ศ. 2482 เท่านั้น
ประเภทพระ : เครื่องราง / พระภาคกลาง
ร้าน : พระเครื่องราชพัฒน์ ( เปิดร้านวันที่ 24/09/2553 )
โทรศัพท์ : 095-9155197 AIS
Facebook :
Line ID :
จำนวนผู้ชม : 4851
ข้อควรระวังในการเช่าพระผ่านเว็ปไซต์/// ต้องตรวจสอบพระ และตกลงเงื่อนไขการรับประกันให้เรียบร้อย
หากไม่เคยติดต่อ หรือรู้จักผู้ให้เช่ามาก่อนแนะนำให้นัดดูองค์จริง ทางเวปเป็นสื่อกลาง ไม่มีส่วนในการเช่าพระ

แชร์หน้านี้
บริษัท พีเอเอสเค กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 8 ซอยกาญจนาภิเษก 39 แยก 10 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทร 08-7679-6060 / E-Mail : prapantip@gmail.com / Line ID : prapantip
สงวนสิทธิ์ © 2010-2015 PRAPANTIP.COM ONLINE. All Rights Reserved.

พระเครื่อง