จัดการร้านพระ
หน้าแรก | กฏระเบียบ | ร้านพระทั้งหมด | สมัครเปิดร้านค้า | ติดต่อเวป
ชื่อสินค้า : พระพุทธชินสีห์ ทันโต เสฎโฐ ปี ๒๕๓๓ พระรุ่นเดียวที่มีผงพระทนต์ของในหลวงและผงจิตรลดา
ราคา/สถานะ :
ข้อมูลทั่วไป : พระพุทธชินสีห์ ทันโต เสฏโฐ ปี 2533 พิมพ์ใหญ่ พระรุ่นเดียวที่มีผงพระทนต์ของในหลวง+ผงจิตรลดา สภาพสวยเดิมๆ สุดยอดมวลสารและพิธีพุทธาภิเษก พุทธคุณยอดเยี่ยมแน่นอน พระผงพระพุทธชินสีห์ ภ.ป.ร. พุทธลักษณ์จำลองจากพระพุทธชินสีห์อยู่ในครอบแก้วมัดหวายผ่าซีก ทางด้านหน้าที่บริเวณฐานมีพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐานอยู่ ส่วนที่ด้านหลังมีลายพระหัตถ์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชเป็นพระนามย่อ ญ.ส.ส. และคติพจน์ ทนฺโต เสฎฺโฐ ตัวจม มีพลอยแดงฝังอยู่ ขนาดพิมพ์ใหญ่ ความกว้าง ๒๓.๕ ม.ม. ความสูง ๓๓.๕ ม.ม. ความหนา ๔.๙ ม.ม. ขนาดพิมพ์เล็ก ความกว้าง ๑๗.๒ ม.ม. ความสูง ๒๔.๙ ม.ม. ความหนา ๓.๙ ม.ม. ***มวลสารที่บรรจุในพระพุทธชินสีห์ ภ.ป.ร.*** เป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำชิ้นส่วนพระทนต์ แบบหล่อพระทนต์ และชิ้นส่วนวัสดุอุดพระทนต์ ซึ่งเป็นมวลสารที่สำคัญ อีกทั้งยังทรงพระราชทานผงจิตรลดาอันเป็นมวลสารรวมแห่งความศักดิ์สิทธิ์และศรัทธาของชาวไทยทั่วประเทศ มาเป็นมวลสารหลักในการสร้างพระพุทธชินสีห์ ภ.ป.ร. ครั้งนี้ ด้วยศรัทธาของทันตแพทย์และประชาชนทั่วไป จึงมีผู้บริจาคมวลสารอื่นๆ ที่นับว่าหายากยิ่ง ล้วนแต่เป็นสิ่งที่หาค่ามิได้ เพื่อนำมาผสมเป็นมวลสาร ซึ่งผู้ศรัทธาได้เก็บรักษามานาน คณะกรรมการฯ ได้นำมวลสารที่รวบรวมได้ทั้งหมดเข้าทูลถวายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปรินายก เพื่อทรงอธิษฐานจิตตลอดไตรมาส แล้วจึงนำมวลสารเหล่านี้มาผสมกับมวลสารหลัก เพื่อนำมาบรรจุในองค์พระที่จัดทำ โดยพระบูชาบรรจุในองค์พระใต้ฐาน พระกริ่งเจาะรูบรรจุพร้อมกับเม็ดกริ่งที่บริเวณใต้ฐาน ส่วนพระผงได้ผสมเข้ากับเนื้อพระ ***การจัดสร้างพระพุทธชินสีห์ ภ.ป.ร. แบ่งขั้นตอนใหญ่ๆ ๓ ขั้นตอน*** 1.พิธีทำสารละลายพระบรมทนต์ พิธีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะกระจายทุอณูของชิ้นส่วนพระทนต์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ถ่ายทอดไปยังพระทุกองค์ที่จัดสร้าง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงเป็นประธานในพิธี ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ ณ อุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร สารละลายพระบรมทนต์ถูกนำมาทำให้เป็นกลางและนำมาผสมกับผงพุทธคุณอื่นแล้วนำมาตากแห้ง กรองในตะแกรงแล้วผสมกับมวลสารอื่น เช่น ผงจิตรลดา พระทุกองค์ที่จัดสร้างจะมีอณูของชี้นส่วนพระทนต์อยู่ เพื่อคงไว้ซึงความศรัทธาและความสักดิ์สิทธิ์ 2.พิธีเททองหล่อพระ 3.พิธีมหาพุทธาภิเษก ***พิธีมหาพุทธาภิเษก*** พิธีมหาพุทธาภิเษก ถือว่าเป็นพิธีที่สำคัญมากในการจัดสร้างพระ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปรินายกทรงพระเมตตารับเป็นประธานในพิธีมหาพุทธาภิเษกและทรงประทานในฤกษ์ ในวันเสาร์ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๓๓ เวลา ๑๔ นาฬิกา ๑๙ นาที เป็นฤกษ์จุดเทียนชัย การจัดพิธีได้รับความรวมมือจากกองพิธีการ สำนักพระราชวัง และที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ เมื่อพิจารณาถึงพิธีและฤกษ์พิธีจะเห็นได้ว่า ความสมบูรณ์ของพิธีครั้งนี้นับได้ว่าฤกษ์ที่ดี เพราะฤกษ์ที่ทรงประทานเป็นฤกษ์เสาร์ห้า ถือว่าเป็นฤกษ์ที่ดีที่สุดในการทำพิธีพุทธาภิเษกมาแต่โบราณกาล ทั้งตรงกับวันมหาสงกรานต์ซึ่งเป็นวันอุดมมงคลของชาวไทย ประธานในพิธีคือสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งเป็นองค์ประธานของพระพุทธศาสนา พิธีจัดทำในอุโบสถวัดวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธชินสีห์ เสมือนหนึ่งเป็นพระประธานในการปรก โดยมีเถระคณาจารย์จากทั่วทุกภาค ๕๔ องค์ ร่วมนั่งปรกในครั้งนี้ ***รายนามพระสงฆ์ ผู้สวดภาณวสรในพิธีมหาพุทธาภิเษก*** พระครูประสิทธิพุทธมนต์ พระมหาถาวร พระมหาจิรพล พระมหาวงศ์ไทย พระเสน่ห์ พระมหานิรันดร พระมหาฉลอง พระมหาเพชร ***รายนามพระเถระคณาจารย์ที่ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีมหาพุทธาภิเษก*** สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กทม. สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี วัดราชพิธสถิตมหาสีมาราม กทม. พระพรหมคุณาคุณาภรณ์ วัดสระเกศ กทม. พระธรรมวโรดม วัดชนะสงคราม กทม. พระอุดมญาณโมลี วัดสัมพันธวงศ์ กทม. พระสุธรรมาธิบดี วัดราชาธิวาสวิหาร กทม. พระพรหมมุนี วัดบวรนิเวศวิหาร กทม. พระเทพวราจารย์ วัดบวรนิเวศวิหาร กทม. พระมงคลรัตนมุนี วัดบวรนิเวศวิหาร กทม. พระมหานายก วัดบวรนิเวศวิหาร กทม. ***รายนามพระเถระคณาจารย์ที่ร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษก*** สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ วัดบวรนิเวศวิหาร กทม. พระอุดมสังวรเถระ (อุตตมะ) วัดวังวิเวการาม กาญจนบุรี พระญาณสิทธาจารย์(สิงห์,หลวงพ่อเมตตาหลวง) วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม นครราชสีมา พระภาวนาวิสุทธิคุณ (จรัญ) วัดอัมพวัน สิงห์บุรี พระภาวนาโกศลเถร วัดปากน้ำภาษีเจริญ กทม. พระราชพุทธิรังสี (วิเชียร) วัดเครือวัลย์ ชลบุรี พระราชสุพรรณนาภรณ์ วัดป่าเลไลย์ สุพรรณบุรี พระครูสุนทรสุวรรณกิจ (ดี) วัดพระรูป สุพรรณบุรี พระครูปลัดพรหม ติสสเทโว วัดขนอนเหนือ พระนครศรีอยุธยา พระครูศรีฉฬังคสังวร (เริ่ม) วัดจุกกระเชอ ชลบุรี พระครูวิจิตรวิโสธนาจารย์ (หนู) วัดดอยแม่ปั๋ง เชียงใหม่ พระครูสมุห์อวยพร (มาแทนหลวงพ่อแช่ม) วัดดอนยายหอม นครปฐม พระสำอาง อนาลโย (มาแทนหลวงพ่อเปิ่น) วัดบางพระ นครปฐม พระครูเกษมนวกิจ (เต้า) วัดเกาะวังไทร นครปฐม พระครูศีลคุณากร (ดวงจันทร์) วัดเม็งรายมหาราช เชียงราย พระครูสมุทรวิจารณ์ (คลี่) วัดประชาโฆสิตาราม สมุทรสงคราม พระครูสุนทรธรรมกิจ (หยอด) วัดแก้วเจริญ สมุทรสงคราม พระครูอุดมโชติวัฒน์ (อรรถ) วัดองครักษ์ สุพรรณบุรี พระครูญาณปรีชา (เหรียญ) วัดอรัญญบรรพต หนองคาย พระครูนิยุตธรรมวิถี (แบน) วัดส้มเสี้ยว นครสวรรค์ พระมหาวิบูลย์ พุทธญาโณ วัดโพธิคุณ ตาก พระมหาถาวร จิตตถาวโร วัดปทุมวนาราม กทม. พระอาจารย์แว่น ธมมปาโล วัดถ้ำพระสบาย ลำปาง หลวงพ่อเกตุ วัดเกาะหลัก ประจวบคีรีขันธ์ พระครูพิศาลปัญโญภาส (คำดี) วัดป่าอรัญญิกาวาส นครพนม พระอาจารย์วิโรจน์ ฐานวโร วัดห้วยเกษียรใหญ่ ปราจีนบุรี พระอธิการยิด จันทสุวัณโณ วัดหนองจอก ประจวบคีรีขันธ์ พระครูรักขิตสีลคุณ (ณรงค์ชัย) วัดปราทรงคุณ ปราจีนบุรี พระครูอุทัยธรรมธารี (เส็ง) วัดป่ามะไฟ ปราจีนบุรี พระอาจารย์สงัด กมโล สำนักสงฆ์เกษตร นครราชสีมา พระราชญาณดิลก วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กทม. พระครูกาญจโนปมคุณ (ลำไย) วัดทุ่งลาดหญ้า กาญจนบุรี พระครูนนทสิทธิการ วัดไทรน้อย นนทบุรี พระครูฐิติธรรมญาณ (ลี) วัดเหวลึก สกลนคร พระครูวิบูลศีลวัตร (ช้วน) วัดหนังราชวรวิหาร กทม. หลวงปู่วัย จตตาลโย วัดเขาพนมยงค์ สระบุรี พระอาจารย์สุภาพ ธรรมปัญโญ วัดทุ่งสว่าง อ.สว่างแดนดิน สกลนคร พระอาจารย์คำบ่อ ฐิตปัญโญ วัดใหม่บ้านตาล อ.สว่างแดนดิน สกลนคร พระอาจารย์บุญรัตน์ กนตจาโร วัดโขงขาว เชียงใหม่ พระครูสิริธรรมรัต (หร่ำ) วัดสามัคคีธรรม กทม. พระครูศิริปุญญาทร วัดตูม พระนครศรีอยุธยา พระอาจารย์หลวง กตปุญโญ วัดสำราญนิวาส ลำปาง หลวงปู่โง่น โสรโย วัดพระพุทธบาทเขารวก พิจิตร พระครูสุวรรณธรรมโชติ วัดอโศการาม สมุทรปราการ หลวงปู่สุพรรณ อินทวังโส วัดป่าประชานิมิต อุดรธานี พระสุทธิธรรมาจารย์ (คอน) วัดชัยพฤกษมาลา กทม. พระอาจารย์กิมเส้ง ฐิตธัมโม สำนักสงฆ์โอภาสี กทม. พระครูสุวรรณสิทธิ์ (ฤาษีลิงขาว) วัดฤกษ์บุญมี สุพรรณบุรี พระธรรมศาสตร์รักษา วัดหนองบัวทอง สุพรรณบุรี พระครูวรเวทย์โกวิท วัดเลียบ สุพรรณบุรี พระอาจารย์เผย วิริโย วัดถ้ำผาปู เลย พระอาจารย์ณรงค์ วฑฒโณ วัดถ้ำผาปู เลย พระครูวิจิตรนวการ วัดโคนอน กทม. พระพรหมคุณากรณ์ วัดสระเกศ กทม. นำสิ่งดีๆมาแบ่งปันครับ ขอบคุณมากครับ
ประเภทพระ : พระเนื้อผง ดิน ว่าน / พระภาคกลาง
ร้าน : สินสยาม พระเครื่อง ( เปิดร้านวันที่ 21/01/2556 )
โทรศัพท์ : 091-751-2695
Facebook :
Line ID : c.harnphanich
จำนวนผู้ชม : 851
ข้อควรระวังในการเช่าพระผ่านเว็ปไซต์/// ต้องตรวจสอบพระ และตกลงเงื่อนไขการรับประกันให้เรียบร้อย
หากไม่เคยติดต่อ หรือรู้จักผู้ให้เช่ามาก่อนแนะนำให้นัดดูองค์จริง ทางเวปเป็นสื่อกลาง ไม่มีส่วนในการเช่าพระ

แชร์หน้านี้
บริษัท พีเอเอสเค กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 8 ซอยกาญจนาภิเษก 39 แยก 10 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทร 08-7679-6060 / E-Mail : prapantip@gmail.com / Line ID : prapantip
สงวนสิทธิ์ © 2010-2015 PRAPANTIP.COM ONLINE. All Rights Reserved.

พระเครื่อง