จัดการร้านพระ
หน้าแรก | กฏระเบียบ | ร้านพระทั้งหมด | สมัครเปิดร้านค้า | ติดต่อเวป
ชื่อสินค้า : เหรียญสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช รุ่นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พ.ศ. ๒๕๒๙
ราคา/สถานะ : 900 บาท
ข้อมูลทั่วไป : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกแบบด้วยพระองค์เองและได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้าง และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สร้างปีพ.ศ. ๒๕๒๙ เพื่อนำเงินรายได้สร้างตึก ภปร ให้กับทางโรงพยาบาลจุฬาฯ วงการเล่นหาเป็นเหรียญรุ่นสองรูปเหมือนของสมเด็จพระญาณสังวร รุ่นนี้ยังได้เข้าร่วมพิธีกริ่งปวเรศ ๒ ของปี ๒๕๓๐ อันโด่งดังทั้งที่วัดบวรนิเวศวิหาร (๒ วาระ)และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว) ปลุกเสกเป็นมหาพิธีใหญ่ มีเจ้านายชั้นสูงเสด็จประกอบพิธีถึง ๒ วาระ อีกด้วย สมเด็จพระสังฆราชท่าน ได้รับพระบรมราชานุญาตให้จำลองแบบมาจากเหรียญรุ่นแรก(พ.ศ. ๒๕๒๘) ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชศรัทธาออกแบบ และได้พระราชทานพระปรมาภิไธยย่อภปร.มาประดิษฐานไว้ที่ด้านหลัง นับเป็นสิริมงคลคู่อันประเสริฐสุด ยากจะหาเหรียญรูปเหมือนพระคณาจารย์ใดเสมอเหมือนได้ พิธีพุทธาภิเษกครั้งที่ ๑ ในคืนวันเสาร์ที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๙ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานประกอบพิธี สมเด็จพระญาณสังวร ประธานพิธีอธิษฐานจิต โดยมีพระคณาจารย์สำคัญร่วมนั่งปรกด้วยดังนี้ ๑.พระญาณโพธิ (เข็ม) วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร ๒.หลวงปู่เมฆ วัดลำกระดาน กรุงเทพมหานคร ๓.หลวงพ่ออุตตมะ วัดวังค์วิเวการาม จ.กาญจนบุรี ๔.พระครูอาคมวิสุทธิ (คง) วัดวังสรรพรส จ.จันทบุรี ๕.พระครูญาณวรกิจ (กล้วย) วัดหมูคุด จ.จันทบุรี ๖.พระรัตนคุณากร (แช่ม) วัดบ่อพุ จ.จันทบุรี ๗.พระครูสันติวรณาญ (สิม) วัดถ้ำผาปล่อง จ.เชียงใหม่ ๘.พระครูเมธีธรรมสาธก (หนู) วัดสุนทรพิชิตาราม จ.นครนายก ๙.หลวงพ่อสำเนียง อยู่สถาพร วัดเวฬุวนาราม จ.นครปฐม ๑๐.พระภาวนาพิศาลเถร (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา ๑๑. พระอาจารย์นก วัดเขาแก้ว จ.นครสวรรค์ ๑๑.พระครูนนทสมณวัตร (เหรียญ) วัดบางระหงษ์ จ.นนทบุรี ๑๒.พระครูมงคลธรรมสุนทร วัดบางนา จ.ปทุมธานี ๑๓.พระครูวิเศษภัทรกิจ (ทองใบ) วัดสายไหม จ.ปทุมธานี ๑๔.พระอาจารย์ฟัก วัดนิคมประชาสรรค์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๑๕.พระวิสุทธาจารคุณ (เกตุ) วัดเกาะหลัก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๑๖.พระครูปลัดพรหม วัดขนอนเหนือ จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๗.พระอาจารย์ศรี มหาวีโร วัดประชาคมวนาราม จ.ร้อยเอ็ด ๑๘.พระครูอนุรักษ์วรคุณ (สง่า) วัดหนองม่วง จ.ราชบุรี ๑๙.พระครูสมุทรวิจารณ์ (คลี่) วัดประชาโฆศิตาราม จ.สมุทรสงคราม ๒๐.พระครูอาทรธรรนิเทศก์ (ทองอยู่) วัดท่าเสา จ.สมุทรสาคร ๒๒. พระครูสุนทรธรรมกิจ (หยอด) วัดแก้วเจริญ จ.สมุทรสงคราม ๒๓. พระครูสังวรธรรมานุวัตร (พล) วัดหนองคณฑี จ.สระบุรี ๒๔. พระครูสรกิจพิจารณ์ (ผัน) วัดราษฎร์เจริญ จ.สระบุรี ๒๕. พระครูสาธุกิจวิมล (เล็ก) วัดหนองดินแดง จ.นครปฐม ๒๖. หลวงพ่อเต้า วัดเกาะวังไทร จ.นครปฐม ๒๗.หลวงพ่อพลู วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม ๒๘. พระครูเกษมธรรมานันท์ (แช่ม) วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม ๒๙. พระครูนนทสิทธิการ เจ้าอาวาสวัดไทรน้อย จ.นนทบุรี ๓๐. พระครูวิจิตธรรมานุวัตร วัดหนองกระบอก จ.ระยอง ๓๑. พระวัชรธรรมาภรณ์ (สุรพงษ์) วัดตรีทศเทพ ๓๒. พระครูปริยัติคุณาธาร วัดชนะสงคราม ๓๓. พระญาณสมโพธิ (ขวัญ) วัดอรุณราชวราราม ๓๔. พระปริยัติมุนี (ชูศักดิ์) วัดหงส์รัตนาราม ๓๕. พระครูมงคลญาณสุนทร (ผ่อง) วัดจักรวรรดิ์ราชาวาส ๓๖. พระโพธิสังวรเถร (ไพฑูรย์) วัดโพธินิมิตร @@@ พิธีพุทธาภิเษกครั้งที่ ๒ พิธีวันวิสาขบูชา วันพุธ-พฤหัสบดีที่ ๒๑-๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระญาณสังวร ประธานประกอบพิธี พิธีพุทธาภิเษกครั้งที่ ๓ วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๐ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธี สมเด็จพระสังฆราช ทรงจุดเทียนชัย สมเด็จพระญาณสังวร ประธานพิธีอธิษฐานจิต และมีพระอัจฉริยคณาจารย์สำคัญจากทั่งประเทศร่วมนั่งปรกเจริญจิตภาวนาอันมี ๑ . สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ๒. พระวิสุทธิวงศาจารย์ วัดพิชยญาติการาม กรุงเทพมหานคร ๓. พระมงคลราชมุนี วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร ๔. พระราชพุทธิรังษี วัดเครือวัลย์ จังหวัดชลบุรี ๕. พระสุนทรธรรมภาณี วัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี ๖. พระญาณสิทธาจารย์ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม จังหวัดนครราชสีมา ๗. พระโพธิสังวรเถร วัดโพธินิมิตร กรุงเทพมหานคร ๘. พระอุดมสังวรเถร วัดวังก์วิเวการาม จังหวัดกาญจนบุรี ๙. พระภาวนาพิศาลเถร วัดป่าสาลวัน จังหวัดนครราชสีมา ๑๐.พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร วัดประชาคมวนาราม จังหวัดร้อยเอ็ด ๑๑.พระภาวนาโกศลเถร วัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร ๑๒.พระสุธรรมยานเถร วัดจันทาราม จังหวัดอุทัยธานี ๑๓.พระครูสุนทรธรรมวัตร วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร ๑๔.พระครูประสิทธิ์ภาวนาคุณ วัดนิคมประชาสรรค์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑๕.พระสังวรสมาธิวัตร วัดเภตราสุขารมณ์ จังหวัดระยอง ๑๖. พระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี ๑๗.พระครูสันติวรญาณ (สิม) วัดถ้ำผาปล่อง จังหวัดเชียงใหม่ ๑๘.พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว จังหวัดปัตตานี เมื่อได้ทราบความนัยเบื้องลึกเห็นเพียงนี้ ยังจะมีผู้ใดกล้าปฏิเสธหรือมองข้ามเหรียญสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช รุ่นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พ.ศ. ๒๕๒๙ อยู่อีกหรือไม่.. คัดสรร พระแท้ พระสวย ควรค่าแก่การครอบครอง เพื่อคุณ
ประเภทพระ : เหรียญหล่อ&ปั๊ม / พระเนื้อชิน โลหะ สำริด / พระภาคกลาง
ร้าน : สินสยาม พระเครื่อง ( เปิดร้านวันที่ 21/01/2556 )
โทรศัพท์ : 091-751-2695
Facebook :
Line ID : c.harnphanich
จำนวนผู้ชม : 193
ข้อควรระวังในการเช่าพระผ่านเว็ปไซต์/// ต้องตรวจสอบพระ และตกลงเงื่อนไขการรับประกันให้เรียบร้อย
หากไม่เคยติดต่อ หรือรู้จักผู้ให้เช่ามาก่อนแนะนำให้นัดดูองค์จริง ทางเวปเป็นสื่อกลาง ไม่มีส่วนในการเช่าพระ

แชร์หน้านี้
บริษัท พีเอเอสเค กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 8 ซอยกาญจนาภิเษก 39 แยก 10 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรสาร 02-029-1069 / E-Mail : prapantip@gmail.com / Line ID : prapantip
สงวนสิทธิ์ © 2010-2015 PRAPANTIP.COM ONLINE. All Rights Reserved.

พระเครื่อง