จัดการร้านพระ
หน้าแรก | กฏระเบียบ | ร้านพระทั้งหมด | สมัครเปิดร้านค้า | ติดต่อเวป
ชื่อสินค้า : พระกริ่งคชวัตร รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ วัดบวรนิเวศวิหาร ปี ๒๕๔๖ หมายเลข ๑๔๙๖
ราคา/สถานะ :
ข้อมูลทั่วไป : พระกริ่งคชวัตร ปี๒๕๔๖ นวโลหะ (ตอก ๒ โค๊ตใต้ฐาน) วัดบวรนิเวศวิหาร ตอกหมายเลขกำกับฐานบนด้านหลัง หมายเลข ๑๔๙๖ และพระราชสกุล "คชวัตร" ที่ฐานล่าง.... สร้างจำนวนจำกัด เพียง ๓,๙๙๙ องค์เท่านั้น สร้างในมหามงคลวโรกาสฉลองพระชนมายุครบ ๙๐ พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ในการจัดสร้างวัตถุมงคลครั้งนี้ ได้นำโลหะชนวนพระกริ่งที่มีพิธีเททอง ณ.วัดบวรนิเวศวิหาร ตั้งแต่โบราณเป็นต้นมา ซึ่งได้แก่ ชนวนพระกริ่งปวเรศ พระกริ่งไพรีพินาศ พระกริ่งสุจิตโต พระกริ่งบวรรังษี พระกริ่งสุวัฑฒโน ชนวนพระพุทธรูป ภปร. พระพุทธรูปพระชินสีห์ เป็นต้น เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงลงอักขระในแผ่นทองคำ และคณาจารย์ทั่วประเทศจำนวน ๑๐๘ รูป ลงอักขระในแผ่นทอง เพื่อนำมาเป็นส่วนผสมในโลหะที่จัดสร้าง ภายในองค์พระกริ่ง พระรูปเหมือน ของสมเด็จฯ ทุกๆองค์ บรรจุเส้นพระเกศาของเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก และมีหมายเลขพร้อมโค๊ตกำกับ พิธีเททองฯ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จทรงประกอบพิธีด้วยพระองค์เอง มีพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวไต้หวัน จำนวน ๖๐ ท่าน นำโดย พระอาจารย์ซินเต้า ต้าซือ แห่งวัดหลิงจิวซาน มาร่วมพิธี รายนามพระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถา พระกริ่งคชวัตร เมื่อ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๖ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เวลา ๑๗.๑๙ น.ดังนี้ ๑. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) วัดสระเกศ ๒. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสโร) วัดชนะสงคราม ๓. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) วัดปากน้ำ ๔. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (พุฒ สุวฑฺฒโน) วัดสุวรรณาราม ๕. สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (ประจวบ กนฺตาจาโร) วัดมกุฏกษัตริยาราม ๖. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร) วัดสัมพันธวงศาราม ๗. พระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกโร) วัดเทพศิรินทราวาส ๘. พระธรรมวโรดม (บุญมา คุณสมฺปนฺโน) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ๙. พระวิสุทธาธิบดี (วีระ ภทฺทจารี) วัดสุทัศนเทพวราราม ๑๐. พระวิสุทธิวงศาจารย์ (พลอย ญาณสํวโร) วัดเทพธิดาราม ๑๑. พระสาสโสภณ (อัมพร อมฺพโร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ๑๒. พระธรรมปัญญาจารย์ (สุพจน์ ปภสฺสโร) วัดราชผาติการาม ๑๓. พระธรรมเมธาจารย์ (คณิศร์ เขมวํโส) วัดบุณณศิริมาตยาราม ๑๔. พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ) วัดโสมนัสวิหาร ๑๕. พระธรรมกวี (ลือชัย คุณวุฑฺโฒ) วัดราชาธิวาส ๑๖. พระธรรมสิทธิเวที (เสนาะ ปญฺญาวชิโร) วัดสระเกศ ๑๗. พระธรรมกิตติเมธี (จำนง ธมฺมจารี) วัดสัมพันธวงศาราม ๑๘. พระธรรมวรเมธี (สุชิน อคูคชิโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ๑๙. พระเทพวิมลโมลี (เชิด จิตฺตคุตฺโต) วัดสุทัศนเทพวราราม พิธีพุทธาภิเษกฯ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๖ เวลา ๑๕.๑๙ น.สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จทางเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และทรงจุดเทียนชัย ณ พระอุโบสถวัดพระแก้ว เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นามพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ชุดเดียวกับพระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถาในพิธีเททองฯ รายนามพระสงฆ์สวดพุทธาภิเษก ๑. พระอุดมญาณโมลี วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี ๒. พระธรรมวิสุทธิกวี วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพฯ ๓. พระเทพสุทธิมงคล (ลป. ศรี มหาวีโร) วัดประชาคมวนาราม ร้อยเอ็ด ๔. พระเทพโมลี วัดราชผาติการาม กรุงเทพฯ ๕. พระราชอุดมมงคล (ลพ. อุตตมะ) วัดวังวิเวการาม กาญจนบุรี ๖. พระภาวนาวิศาลเถระ (หลวงปู่บุญมี) วัดสระประสานสุข อุบลราชธานี ๗. พระสุธรรมคณาจารย์(ลป.เหรียญ วรลาโก) วัดอรัญบรรพต หนองคาย ๘. พระมงคลสุนทร (หลวงปู่โถม) วัดธรรมปัญญาราม สุโขทัย ๙. พระศรีมงคล (หลวงพ่อทอง) วัดสำเภาเชย ปัตตานี ๑๐.พระมงคลวราจารย์ (หลวงปู่ธีร์) วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม ขอนแก่น ๑๑.พระครูปทุมชัยกิจ (หลวงปู่นะ) วัดหนองบัว ชัยนาท ๑๒.พระครูธรรมรัตนวิสุทธิ์ (หลวงปู่ทอง) วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพฯ ๑๓.พระครูธรรมรังษี (หลวงปู่ธรรมรังษี) วัดเขาพนมดิน สุรินทร์ ๑๔.พระครูสุภัทร์ศีลคุณ (ครูบาดวงดี) วัดท่าจำปี เชียงใหม่ ๑๕.พระครูวิสุทธิบุญดิตถ์ (หลวงพ่อนวล) วัดประดิษฐาราม ปัตตานี ๑๖.พระครูวิบูลธรรมกิจ (หลวงพ่อเกตุ) วัดแม่ปาง แม่ฮ่องสอน ๑๗.พระครูประทีปธรรมสถิตยื (ลป.ชอบ) วัดเขารังเสือ ราชบุรี ๑๘.พระครูนิพัทธ์ธรรมกิจ (ลพ.แคล้ว) วัดบางขุนเทียนนอก กรุงเทพฯ ๑๙.พระครูวิจารณ์สมถกิจ (หลวงพ่อห้อย) วัดป่าประชารังสรรค์ ศรีสะเกษ ๒๐.พระครูนิภาวิหารกิจ (หลวงพ่อดำ) วัดใหม่นภาราม นราธิวาส ๒๑.พระครูปลัดประภักดิ์ วิสุทฺธสีโล วัดมหิงษสุวรรณนิมิต ปัตตานี ๒๒.พระครูสถิตย์วีรธรรม (หลวงพ่อรอด) วัดสันติกาวาส พิษณุโลก ๒๓.พระครูนิวิฐมณีวงศ์ (หลวงพ่อสอาด) วัดเขาแก้ว นครสวรรค์ ๒๔.พระครูพิพัฒน์วิทยาคม (หลวงพ่อเจริญ) วัดโนนสว่าง อุดรธานี ๒๕.พระครูกัลยาณกิจ วัดสุขาวดี ปัตตานี ๒๖.พระหลวงปู่สวน วัดนาอุดม อุบลราชธานี ๒๗.พระหลวงปู่จันทร์โสม วัดป่านาสีดา อุดรธานี ๒๘.พระหลวงพ่อเอียด วัดโคกแย้ม พัทลุง ๒๙.พระหลวงปู่โทน วัดเขาน้อยคีรีวัน ชลบุรี ๓๐.พระหลวงปู่สอ พนฺธุโล วัดเขาหนองแสง ยโสธร ๓๑.พระหลวงพ่อเพี้ยน อคฺคธมฺโม วัดเกริ่นกฐิน ลพบุรี ๓๒.พระหลวงพ่อประดับ ปริญฺญาโณ วัดป่าประดับทรงธรรม สกลนคร ๓๓.พระหลวงพ่อโพธิ์ วัดคลองมอญ ชัยนาท ๓๔.พระอาจารย์ธรรมนูญ วัดมณีชลขันธ์ ลพบุรี ฯลฯ คัดสรร พระแท้ พระสวย ควรค่าแก่การครอบครอง เพื่อคุณ
ประเภทพระ : พระกริ่ง&พระชัย / พระเนื้อชิน โลหะ สำริด / พระภาคกลาง
ร้าน : สินสยาม พระเครื่อง ( เปิดร้านวันที่ 21/01/2556 )
โทรศัพท์ : 091-751-2695
Facebook :
Line ID : c.harnphanich
จำนวนผู้ชม : 569
ข้อควรระวังในการเช่าพระผ่านเว็ปไซต์/// ต้องตรวจสอบพระ และตกลงเงื่อนไขการรับประกันให้เรียบร้อย
หากไม่เคยติดต่อ หรือรู้จักผู้ให้เช่ามาก่อนแนะนำให้นัดดูองค์จริง ทางเวปเป็นสื่อกลาง ไม่มีส่วนในการเช่าพระ

แชร์หน้านี้
บริษัท พีเอเอสเค กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 8 ซอยกาญจนาภิเษก 39 แยก 10 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทร 08-7679-6060 / E-Mail : prapantip@gmail.com / Line ID : prapantip
สงวนสิทธิ์ © 2010-2015 PRAPANTIP.COM ONLINE. All Rights Reserved.

พระเครื่อง