จัดการร้านพระ
หน้าแรก | กฏระเบียบ | ร้านพระทั้งหมด | สมัครเปิดร้านค้า | ติดต่อเวป
ชื่อสินค้า : เหรียญพระบรมราชสมภพ ๔ รอบ เนื้อทองแดงรมดำ บล็อควงเดือนล่าง ปี ๒๕๑๘
ราคา/สถานะ : 3,500. บาท
ข้อมูลทั่วไป : เหรียญพระบรมราชสมภพ ๔ รอบ พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ ๙ ที่คณะสงฆ์ได้ร่วมกันสร้างขึ้น เนื่องในมหามงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๔ รอบในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสามพระยา กรรมการมหาเถรสมาคมสมัยนั้นเป็นองค์ริเริ่มได้ปรึกษากับกรรมการมหาเถรสมาคมว่า ในอภิลักขิตมงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๔ รอบปีนักษัตรเพื่อเป็นการถวายพระพรจึงเห็นควรที่จะสร้างเหรียญพระบรมรูปถวายเพื่อให้ทรงแจก ทหาร ตำรวจ และอาสาสมัครที่ปฏิบัติอยู่ตามชายแดนจึงได้นำความกราบทูลสมเด็จพระสังฆราช (วาสน์มหาเถร) สมเด็จพระสังฆราชประธานกรรมการมหาเถรสมาคมทรงเห็นชอบด้วยจึงได้ให้ช่างออกแบบเหรียญเสร็จแล้วได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาว่า คณะสงฆ์ทั่วพระราชอาณาจักรแสดงเจตจำนงขอพระราชทานสร้างเหรียญพระบรมรูปเพื่อแจกจ่ายทหาร ตำรวจและอาสาสมัคร ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามชายแดนเป็นหลัก เมื่อคณะสงฆ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สร้างเหรียญได้มหาเถรสมาคมจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสร้างจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี ลักษณะของเหรียญ เป็นรูปมนรีมีมุมมนสี่มุมอันหมายถึง ๔ รอบนักษัตร ด้านหน้า เป็นรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงเครื่องภูษาวิสิตราภรณ์ชุดจอมทัพไทย ด้านหลัง เป็นพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมี ขอบเหรียญเขียนว่า"คณะสงฆ์ถวายในมหามงคลสมัย พระบรมราชสมภพครบ ๔ รอบ ๒๕๑๘" เหรียญพระบรมรูป (พระบรมราชสมภพครบ ๔ รอบ) ที่จัดสร้าง แบ่งออกเป็น ๔ ชนิด คือ ๑. เหรียญเนื้อทองคำ จำนวน ๑๐๐ เหรียญ ๒. เหรียญเนื้อนาค จำนวน ๕๕ เหรียญ ๓. เหรียญเนื้อเงิน จำนวน ๗๕๐ เหรียญ ๔. เหรียญเนื้อทองแดง ๔.๑ เหรียญเนื้อทองแดงรมดำ ๔.๒ เหรียญเนื้อทองแดงรมน้ำตาล ๔.๓ เหรียญเนื้อทองแดงกะไหล่ทอง เนื้อทองแดง รวมกัน จำนวน ๑ ล้านเหรียญ ขนาด กว้าง ๒.๐ ซม. สูง ๓.๐ ซม. มีการแยกพิมพ์เหรียญออกเป็นอีก 3 พิมพ์ ในเหรียญเนื้อทองแดง คือ 1. พิมพ์ปกติ 2. พิมพ์ด้านหลังบล็อกวงเดือนบน ซึ่งหาได้ยากค่านิยมจะแพงกว่าพิมพ์ปกติ 3. พิมพ์ด้านหลังบล็อกวงเดือนล่าง ซึ่งหาได้ยากที่สุดค่านิยมได้สูงกว่าบล็อกวงเดือนบน เหรียญทั้งหมดที่จัดสร้างขึ้นได้มีการประกอบพิธีชัยมังคลาภิเษก ณ อุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๐ ข้อสังเกต เหรียญพระราชสมภพรุ่นนี้ทำพิธีปลุกเสกปีไหนแน่ ปี ๒๕๑๘ หรือ ปี ๒๕๒๐ ในหลวงทรงเสด็จพระบรมราชสมภพในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ พระชนมพรรษา ๔๘ พรรษาครบ ๔ รอบในปี ๒๕๑๘ ตาม พ.ศ. ที่ระบุไว้ในเหรียญ บางท่านว่าเหรียญรุ่นนี้ปลุกเสกปี ๒๕๑๘ บ้าง ปี ๒๕๒ บ้าง ทำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน แต่ถ้าพิจารณาถึงรายนามคณาจารย์ที่ปลุกเสกเหรียญ ไม่มีพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ซึ่งท่าน มรณภาพเมื่อวันที่ 4 มกราคม ปี 2520 หากเหรียญรุ่นนี้ปลุกเสกในปี ๒๕๑๘ อาจต้องมีรายชื่อท่านแน่นอน แต่ในเดือนเมษายน ปี ๒๕๒๐ ท่านมรณภาพไปแล้ว ประกอบกับการจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้มีรายละเอียดขั้นวิธีการดำเนินงานที่เป็นระเบียบแบบแผนและมีปริมาณค่อนข้างมากทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงและต้องใช้เวลาในการจัดสร้าง การดำเนินจัดสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี ๒๕๒๐ โดยมีพระคณาจารย์นั่งบริกรรมภาวนาจำนวน ๔๙ รูป เหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่คณะสงฆ์จัดสร้างขึ้นนี้จัดได้ว่าเป็นเหรียญที่มีเจตนาการสร้างที่บริสุทธิ์มีพิธีกรรมที่พร้อมมูลและเข้มขลัง ดังรายนามพระคณาจารย์ที่นั่งบริกรรมภาวนาล้วนแล้วแต่เป็นพระสุปฏิปันโนที่คณะกรรมการผู้สร้างได้นิมนต์มาอย่างดีประกอบกับเป็นเหรียญพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ผู้ึ่เปี่ยมล้นไปด้วยบารมีธรรมและพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งแก่ปวงชนชาวไทยอีกทั้งได้ประกอบพิธีในวัดพระศรีรัตนศาสดารามต่อหน้าพระพักตร์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร(พระแก้วมรกต)ซึ่งน้อยครั้งวัตถุมงคลจะมีโอกาสได้มาประกอบพิธีกรรมจึงนับว่าเป็นเหรียญอีกรุ่นหนึ่งที่น่าเสาะหาอย่างยิ่ง รายนามพระเกจิอาจารย์ปลุกเสก ๑. สมเด็จพระญาณสังวร (สุวทฺฒโน) วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ๒. สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ปุณฺณโก) วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพมหานคร ๓. พระวิสุทธิวงศาจารย์ (สงี่ยม) วัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพมหานคร ๔. พระธรรมศิริชัย (ชิต) วัดพระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม ๕. พระเทพสาครมุณี (แก้ว) วัดสุทธิวาตวราราม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๖. พระเทพคุณาธาร (เจียม) วัดโสธรวราราม(วัดโสธร) อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๗. พระเทพวราลังการ (ศรีจันทร์) วัดศรีสุทธราวาส(วัดเลยหลง) อ.เมือง จ.เลย ๘. พระเทพวุฒาจารย์ (เปลื้อง) วัดสุวรรณภูมิ อ.เมือง จ.สุพรรบุรี ๙. พระราชอุทัยกวี (พุฒ) วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม อ.เมือง จ.อุทัยธานี ๑๐. พระราชญาณดิลก (ชิต) วัดเขาเต่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๑๑. พระญาณสิทธาจารย์ (สิงห์) วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๑๒. พระชินวงศาจารย์ (พุธ) วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๑๓. พระวิมลกิจจารักษ์ (สิริ) วัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร ๑๔. พระสังวราภิมณฑ์เถร (โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพมหานคร ๑๕. พระโพธิญาณเถร (ชา) วัดหนองปาพง อ.วารินชำราบ จ.อบลราชธานี ๑๖. พระสุพรหมญาณเถร (พรหมา) วัดพระพุทธบาทตากผ้า อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ๑๗. พระโสภณวิสุทธิเถร (สนิท) วัดศีลขันธาราม อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ๑๘. พระรัตนากรวิสุทธิเถร (ดุลย์) วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ ๑๙. พระโบราณคณิสสร (ใหญ่) วัดสะแก อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ๒๐. พระศีลวุฒาจารย์ (บาง) วัดหนองพลับ อ.หนองแซม จ.สระบุรี ๒๑. พระมหาพุทธพิมพาภิบาล (เชื่อม) วัดไชโยวรวิหาร อ.ไชโย จ.อ่างทอง ๒๒. พระครูอนุกูลวิทยา (เส็ง) วัดน้อยนางหงส์ กรุงเทพมหานคร ๒๓. พระครูจันทสโรภาส (เที่ยง) วัดม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ๒๔. พระครูศีลวิสุทธาจารย์ (ผิว) วัดสง่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ๒๕. พระครูภาวนาภิรัต (อินทจักร) วัดน้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ๒๖. พระครูประดิษฐ์นวการ (บุญ) วัดวังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ๒๗. พระครูสุชัยบุญญาคม (เชื้อ) วัดใหม่บำเพ็ญบุญ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ๒๘. พระครูศรีพรหมโสภิต(แพ) วัดพิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี ๒๙. พระครูวิริยาภรณ์(เริ่ม) วัดจุกกะเฌอ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๓๐. พระครูประจิตนวการ(ทอง) วัดบ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๓๑. พระครูประสิทธิ์วิทยาคม(อ่อน) วัดเพียมาตร อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ๓๒. พระครูพิพิธพัชรศาสน์ (จ้วน) วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ๓๓. พระครูอุดมสิทธาจารย์(อุตตมะ) วัดวังก์วิเวการาม อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ๓๔. พระครูโกวิทสมุทรคุณ(เนื่อง) วัดจุฬามณี อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ๓๕. พระครูสุวรรณประดิษฐการ(จ้อย) วัดเขาสุุวรรณประดิษฐ์ อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ๓๖. พระครูกิตติคุณ(กี๋) วัดหูช้าง อ.บางหู จ.นนทบุรี ๓๗. พระศรีคุณาธาร(ศีล) วัดกิ่งแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ๓๘. พระครูสัติวรญาณ(สิม) วัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ๓๙. หลวงปู่ท่อน ญาณธโร วัดศรีอภัยวัน อ.เมือง จ.เลย ๔๐. พระอาจารย์บุญมา ฐิตเปโม วัดสิริสาลวัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ๔๑. พระอาจารย์สาม อภิญจโน(สาม) วัดไตรวิเวกการาม อ.เมือง จ.สุรินทร์ ๔๒. พระครูญาณวิศิษฐ์(เฟื่อง) วัดธรรมสถิต อ.เมือง จ.ระยอง ๔๓. พระอาจารย์แว่น ธนปาโล วัดสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร ๔๔. พระอาจารย์บุญ ชินวโว วัดศรีสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ๔๕. พระอาจารย์ผั่น ปาเรสโก วัดถ้ำเอราวัณ อ.วังสะพุง จ.เลย ๔๖. พระอาจารย์วัน อุตตโม วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม อ.ส่องดาว จ.สกลนคร ๔๗. พระอาจารย์หนู สุจิตฺโต วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้อม จ.เชียงใหม่ ๔๘. พระอาจารย์ศรี มหาวีโร วัดประชาคมวนาราม(วัดปากุง) อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด ๔๙. พระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี นำพระแท้ๆพระดีๆมีคุณค่ามาแบ่งปันครับ ขอบคุณมากครับ
ประเภทพระ : เหรียญหล่อ&ปั๊ม / พระเนื้อชิน โลหะ สำริด / พระภาคกลาง / กษัตริย์&บุคคลสำคัญ
ร้าน : สินสยาม พระเครื่อง ( เปิดร้านวันที่ 21/01/2556 )
โทรศัพท์ : 091-751-2695
Facebook :
Line ID : c.harnphanich
จำนวนผู้ชม : 467
ข้อควรระวังในการเช่าพระผ่านเว็ปไซต์/// ต้องตรวจสอบพระ และตกลงเงื่อนไขการรับประกันให้เรียบร้อย
หากไม่เคยติดต่อ หรือรู้จักผู้ให้เช่ามาก่อนแนะนำให้นัดดูองค์จริง ทางเวปเป็นสื่อกลาง ไม่มีส่วนในการเช่าพระ

แชร์หน้านี้
บริษัท พีเอเอสเค กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 8 ซอยกาญจนาภิเษก 39 แยก 10 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทร 08-7679-6060 / E-Mail : prapantip@gmail.com / Line ID : prapantip
สงวนสิทธิ์ © 2010-2015 PRAPANTIP.COM ONLINE. All Rights Reserved.

พระเครื่อง