แม็กกาซีนพระ บทความและสาระความรู้

สักการะพระบรมสารีริกธาตุ ที่ วัดราชนัดดารามวรวิหาร เยือนโลหะปราสาทแห่งเดียวในโลก
2 กรกฎาคม 2563    105

วัดราชนัดดารามวรวิหาร

►ตั้งอยู่ที่ ถนนมหาไชย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 

สักการะพระบรมสารีริกธาตุ ที่ วัดราชนัดดารามวรวิหาร เยือนโลหะปราสาทแห่งเดียวในโลก

วัดราชนัดดารามวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้น ณ ริมคลองรอบกรุง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าโสมนัสวัฒนาวดี พระราชนัดดาพระองค์เดียวที่ทรงสถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า ต่อมาได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระนางนาฏโสมนัสวัฒนาวดี บรมอัครราชเทวี พระอัครมเหสีพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


วัดราชนัดดารามวรวิหาร เยือนโลหะปราสาท

โลหะปราสาท  วัดราชนัดดารามวรวิหาร ถือเป็นโลหะปราสาทองค์ที่ 3 ของโลก โดยโลหะปราสาทหลังแรก สร้างขึ้นในสมัยพุทธกาลโดยนางวิสาขามหาอุบาสิกา บุตรีธนัญชัยเศรษฐีแห่งเมืองสาวัตถี เป็นปราสาท 2 ชั้น 1,000 ห้อง ยอดปราสาททำด้วยทองคำ ที่ชื่อว่า “มิคารมาตุปราสาท” ส่วนโลหะปราสาทหลังที่ 2 สร้างโดยพระเจ้าทุฏฐคามณี กษัตริย์แห่งกรุงอนุราธปุระลังกา ในราวปีพุทธศักราช 382 เป็นปราสาท 9 ชั้น 1,000 ห้อง แต่ปราสาททั้งสองแห่งได้พังลงตามกาลเวลาไปแล้ว ทำให้ โลหะปราสาท วัดราชนัดดาราม วรวิหาร เป็นโลหะปราสาทแห่งเดียวทียังเหลืออยู่บนโลก และ รัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาวัดราชนัดดารามวรวิหารนี้ขึ้น โดยให้ช่างออกแบบก่อสร้างโลหะปราสาทตามลักษณะโลหะปราสาทที่ประเทศศรีลังกา โดยเริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2394 ใช้เวลาสร้างกว่า 160 ปี เพิ่งจะเสร็จในรัชกาลที่ 9

โลหะปราสาท เป็นปราสาท 3 ชั้น มียอด 37 ยอด หมายถึง พระโพธิปักขิยธรรม (ธรรมเป็นไปในทางปัญญาเครื่องตรัสรู้) 37 ประการ กลางอาคารจะมีบันได โดยจะมีท่อนซุงขนาดใหญ่ยึดเป็นแม่บันได มีบันไดเวียน 67 ขั้น ให้เดินขึ้นไปดูทิวทัศน์ข้างบนได้ โดยมีทั้งหมด 7 ชั้น  ชั้นบนสุด คือ ชั้น 7 จะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ให้ประชาชนทั่วไปและผู้ที่มีจิตศรัทธากราบไหว้สักการะ

โดยเมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2538 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชพิธีบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ณ พระเจดีย์บุษบกโลหะปราสาท วัดราชนัดดาราม

วัดราชนัดดารามวรวิหาร

ชั้น 2-6 ของโลหะปราสาท ประกอบไปด้วย ระเบียงปริยัติธรรม มีตู้หนังสือธรรมะไว้คอยบริการ รวมถึงยังมีป้ายพุทธภาษิต สุภาษิตธรรม ไว้เป็นข้อคิดเตือนใจ และมีสถานที่ในแต่มุม ให้สามารถเดินจงกรม นั่งสมาธิ สำหรับพระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไป  นอกจากนี้ภายในโลหะปราสาท ยังมีมีนิทรรศการโลหะปราสาท อธิบายความเป็นมาของวัด การบูรณะปฏิสังขรวัด รวมถึงการทำสมาธิ และเดินจงกรมด้วย

พระบรมสารีริกธาตุ เป็นธาตุพิเศษอันเกิดจากพระวรกายของพระพุทธเจ้าผู้ทรงประกอบด้วยพระมหากรุณาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระปัญญาธิคุณ ภายหลังการเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระบรมสารีริกธาตุจึงเป็นสิ่งมีคุณค่ายิ่งกว่าปูชนียวัตถุอื่นใดในโลกนี้ เพราะเป็นสัญลักษณ์แทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแห่งการดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนา

วัดราชนัดดารามวรวิหาร

 

วัดราชนัดดารามวรวิหาร

 

วัดราชนัดดารามวรวิหาร

 ขอบคุณข้อมูลจาก

https://thai.tourismthailand.org/

https://travel.mthai.com/

http://kk.mcu.ac.th/

https://th.wikipedia.org/