แม็กกาซีนพระ บทความและสาระความรู้

กราบ 'หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์' วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี ศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวเมือง เพชรบุรี มาอย่างยาวนาน ชมความงามพระปรางค์ 5 ยอด มีอายุราว 1,000 กว่าปี
7 กรกฎาคม 2563    389

วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี

ตั้งอยู่ที่ ถนนดำเนินเกษม ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 

วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี

วัดมหาธาตุวรวิหารเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบุรี ที่มีความเก่าแก่ เพราะมีหลักฐานการค้นพบซากอิฐสมัยทวาราวดีซึ่งมีอายุมากกว่า 1,000 ปีมาแล้ว วัดแห่งนี้เป็นเหมือนศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวเมืองเพชรบุรี


วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร  เนื่องจากขุดพบซากอิฐสมัยทวารวดีอยู่เป็นจำนวนมาก มีผู้กล่าวว่า วัดมหาธาตุวรวิหาร น่าจะเคยเป็นวัดที่เคยมีความเจริญรุ่งเรือง และเป็นพระอารามหลวงมาก่อน ต่อมาชำรุดทรุดโทรมลง จนถึงสมัยรัชกาลที่ 6 จึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะเป็นพระอารามหลวง เมื่อปี พ.ศ. 2459 พระสุวรรณมุณี (หลวงพ่อชิด ชิตรัตน์) เป็นเจ้าอาวาส 
 

วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี

วัดมหาธาตุวรวิหาร เป็นวัดที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี ภายในพระวิหารหลวงของวัดประดิษฐานพระพุทธรุปสำคัญ คือ หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ วัดมหาธาตุ ด้านหลังพระวิหารหลวง คือ พระปรางค์ 5 ยอด อยู่ภายในวิหารคต ทางด้านทิศใต้ของพระวิหารหลวง คือ พระวิหารน้อย และมี พิพิธภัณฑ์ของวัด เป็นที่รวมรวมศิลปะ ความเป็นมาต่าง ๆ ของวัดไว้ให้ผู้สนใจได้เข้าชม

วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี

พระวิหารหลวง สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย รัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (พ.ศ. 2275 - 2301)
ภายในพระวิหารหลวงมีพระพุทธรูปที่สำคัญ คือ พระพุทธรูปประธานทรงราชาภรณ์ ประดิษฐานเป็น ลักษณะสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่จะมีพระประธานองค์แรก และองค์รองลดหลั่นกันไป นอกจากนี้ ยังมี หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ วัดมหาธาตุ เป็นพุทธรุปปรางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 8 นิ้ว หัตถ์ซ้ายถือพัด ชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อวัดมหาธาตุ  โดย หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ ตามประวัติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) นำมาจากวัดร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรี ประดิษฐานไว้ในพระวิหารวัดมหาธาตุวรวิหารเพชรบุรีเมื่อครั้งพระองค์ยังทรงผนวชอยู่

วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี

ชาวเมืองเพชรเปรียบหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งพาและเป็นศูนย์รวมทางจิตใจเสมอมา และยังมาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล อีกทั้งโชคลาภให้กับตนเองและครอบครัว ในพระวิหารแห่งนี้ยังมี ช้างคู่เสี่ยงทาย ที่เชื่อกันว่าสามารถใช้ทำนายทายทักในเรื่องความสำเร็จในหน้าที่การงานได้ ซึ่งเล่าขานกันถึงความแม่นยำในการเสี่ยงทาย

ภายในพระวิหารหลวงผนังทุกด้านมี จิตรกรรมฝาผนัง ที่สวยงาม ทั้งภาพชาดก และเทพชุมนุม

วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี

วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี

ที่หน้าบันประดับด้วยลาย ปูนปั้น รูปพระนารายณ์ทรงครุฑยุดนาค มีพญาวานรแบกครุฑอยู่อีกชั้นหนึ่ง
พื้นหลังเป็นลายกนก ก้านขดออกช่อลายหางโต เป็นรูปครุฑ นาค ยักษ์ ฯลฯ

วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี

วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี


พระปรางค์ 5 ยอด วัดมหาธาตุวรวิหาร มีอายุราว 1,000 กว่าปี สร้างขึ้นด้วยศิลาแลง เดิมเชื่อว่าสร้างขึ้นตามคติ มหายานของขอม ซึ่งได้บูรณะเรื่อยมาหลายครั้งจนกลายเป็นปรางค์ 5 ยอด อย่างที่เห็นใน ปัจจุบัน สามารถมองเห็นได้แต่ไกลทั้ง 4 ทิศ ขนาดของพระปรางค์ 5 ยอด วัดจากฐานถึงยอดนภศูลได้ 55 เมตร รอบฐานยาว 120 เมตร เมตร รายรอบด้วยปรางค์องค์เล็กทั้ง 4 ทิศ ประกอบด้วย มุขยื่นออกมาทั้ง 4 ด้าน และมีช่องคูหาทั้ง 4 มุม

วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี


ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุมาแต่อดีตกาล มีระเบียงคตรอบพระปรางค์ เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ในระเบียงคตมี พระพุทธรูปจำนวน 193 องค์ ประดิษฐานบนระเบียง พร้องทั้งมีตัวแบกที่ฐานพระ ส่วนมากตั้งอยู่ใต้องค์พระพุทธรูปทรงเครื่องไว้หลากหลาย สวยงาม พระพุทธรูปส่วนใหญ่ เป็นศิลปะอยุธยาตอนปลาย และสกุลช่างเมืองเพชร พุทธลักษณะงดงามมาก

วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี

วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรีข้อมูลจาก
https://th.wikipedia.org/